Finspångs kommun

Språk/Language

Glasproduktion från 1810

Reijmyre glasbruk som grundades 1810 av Johan Jacob Graver och baron Mattias Alexander von Ungern-Sternberg är fortfarande i drift. Bruket är känt för genuint hantverk och tidlös design både i klar kristall och färgat glas.

Rejmyre glasbruk år 1870. Litografi ur "Sveriges industriella etablissementer".Bilden är publicerad i Finspångs kulturmiljöprogram från 2015, se www.finspang.se/kulturarv

Rejmyre glasbruk år 1870. Litografi ur "Sveriges industriella etablissementer".

Ett glasbruk föds

I samband med freden med Ryssland 1809 förlorade Sverige den östra rikshalvan Finland. En stor kris rådde inom bergshanteringen vilket ledde till att efterfrågan på skogsprodukter som ved och träkol var små. Jakob Graver och friherre Mattias von Ungern Sternberg var två stora skogsägare och de förde tillsammans ett samtal om förutsättningar för att starta ett glasbruk.

För att smälta glas behövs nämligen stora mängder ved vilket de kunde bidra med och dessutom hade flera svenska glasbruk varit placerade i Finland, som nu tillhörde Ryssland. Samtidigt gick Casimirsborgs glasbruk i Småland i konkurs och nu gällde det att handla snabbt för att få tag på kunniga glasblåsare därifrån.

Den 6 april 1810 undertecknades avtalet om att bygga ett gemensamt ägt glasbruk och enligt detta skulle utgifter och inkomster delas lika. Trots motstånd från andra glasbruk beviljades ansökan 9 juli 1810 av kommerskollegium och de fick ett privilegium att starta ett glasbruk. Arbetet med hyttan påbörjades direkt och stod klar samma år.

Den 14 september 1812 startar tillverkningen av glas. Den snabba starten skedde tack vare att Casimirsborgs glasbruk gått i likvidation. Glasbruket i Rejmyre köpte praktiskt taget alla redskap och material därifrån samt att fyra glasblåsare kunde anställas.

Placeringen av själva glasbruket tycks ha skett hastigt och utan hänsyn till transportmöjligheter och driftsförhållanden. Sjön Hunn visade sig vara en stor tillgång för transport. Men bruket byggdes på andra sidan en ås skild från Hunn. Transportkostnaderna inom bruket kom med tiden att bli stora och medförde att en linbana byggdes. Glasbruket kom att byggas där det står idag och samhället byggdes runt detsamma.

Skorstenen som sprängdes, nästan

Under 1920-talet började det att gå sämre för glasbruket. En plan fanns för att rädda bruket och arbetarna var beredda att få en lönereducering med 15 procent vilket skulle täcka förlusten. Trots att Rejmyre hade en bättre orderingång än övriga bruk så hjälpte inte det och det verkar som om övriga glasbruk var på jakt efter Reijmyres kunnande och ville bli av med en konkurrent.

Rivningen 1926

Man beslutade att lägga ner bruket 1926 och rivningen skedde i ett rasande tempo. Nedersta hyttan revs först och de verkar inte ens ha räddat verktygen och skorstenen fälldes genom sprängning. Sedan rev man den stora hyttan och där fanns en nybyggd glasugn som inte ens var använd. Sedan skulle skorstenen sprängas. Den var fyrkantig och mycket bred nedtill. Därför så bedömdes det att man behövde gräva en grav som man kunde fälla den i. Man grävde graven ena dagen och skulle fälla den dagen efter. Men på natten så samlade Sigfrid Karlsson och Wallin samman ett gäng som grävde igen graven och fyllde den med en massa skrot. Så när sprängningen skulle ske dagen efter så, fanns ingen grav utan en kulle! När detta upprepades så gav man upp och skorstenen fick stå kvar och det är den som än idag finns vid glasbruket.

Svartvit bild på bruket under rivning. Järnvägsräls med två höga skorstenar vid sidan.

1 000 personer berörs

400 personer blev arbetslösa och ytterligare 600 personer blev indirekt berörda av nedläggningen.
Något försök att sälja hyttorna gjordes inte och facket såg över möjligheterna att driva bruket i egen regi men priset för överlåtelse höjdes hela tiden och det fanns en motvilja att förhandla. Bruket skulle läggas ner och en konkurrent skulle försvinna. Den 26 juni 1926 var den sista arbetsdagen innan rivningen.

Glasbruket återuppstår

1932 gjorde grosshandlare Gustaf E Nilsson tillsammans med några glasblåsare en förfrågan om att inregistrera ett glasbruk och ansökan beviljades. I det så kallade Engelska Magasinet påbörjades arbetet med att uppföra en så kallad vanna för glassmältning. Man eldade med små träbitar och billig sand hämtades från Vättern. Nackdelen med denna var att den innehöll mycket järnföroreningar och gav ett grönt glas. Enda möjligheten var att färga glaset brunt vilket var lämpligt för tillverkning av flaskor som därefter kom att bli den stora artikeln.

Vykort från Reijmyre glasbruk.

Reijmyre Glasbruk var världskänt tack vare sin goda kvalité och formgivning. De hade även fått flera guldmedaljer vid olika utställningar. Nu kom åter förfrågningar från gamla kunder, men eftersom vannan endast kunde smälta brunt glas så kunde dessa beställningar inte tillgodoses. Styrelsen gjorde en utredning om marknaden samt om möjligheterna till att smälta glas i deglar. Carl Lagercrantz var direktör för glasbruket och han var den pådrivande kraften för att återuppföra den rivna hyttan. Den fyrkantiga skorstenen stod kvar och runt den började 1935, den nya hyttan att byggas. Den 1 mars 1936 stod den nya hyttan klar och ett 50-tal arbetare kunde anställas.

Monica Bratt och Björn Trädgårdh

Monica Bratt

Glasbrukets riktiga nystart kom 1936 då konstnärerna Björn Trädgårdh och Monica Bratt knöts till bruket.
Björn Trädgårdh var inredningsarkitekt och formgivare i tenn för Svenskt Tenn i Stockholm och var en förnyare av både tenn- och möbelkonsten. Hans första korta visit i Rejmyre var på tio dagar kring midsommar 1937 och då hann han arbeta fram mellan 50 och 60 modeller. Alla modeller arbetades fram på plats utan skisser. Hans mest populära servis från Reijmyre Glasbruk heter Björn.
Samma år, 1937 blev 24-åriga Monica Bratt från Stockholm konstnärlig ledare för glasbruket. Hon studerade vid Konstakademien och fick frågan ”Vet fröken någonting om glas?” med svaret ”Bara att det är genomskinligt”. Trots den något begränsade kunskapen blev den unga konstnären erbjuden arbete som formgivare och konstnärlig ledare i Reijmyre. Det var ytterst ovanligt med kvinnliga glasformgivare på den tiden.

Trots små resurser så gav hon glasbruket en egen profil och hon satsade på nyttoprodukter i färger som rött och blått. Det röda glaset kallades för Kolmårdens röda guld och fick särskilt stor uppmärksamhet. De starka färgerna uppskattades särskilt mycket under krigsåren och i design­tidningen Form från 1949 finns denna annons: ”Den där levande, varma färgklicken, som sätter in en effektiv accent just där Ni behöver den i Er interiör – söker ni den, då gör ni verkliga fynd bland Monica Bratts opreten­tiösa, men högst personliga glas från Reijmyre.”

Hösten 1952 hölls en separat­utställnings med Bratts glas på NK i Stockholm och till detta evenemang hade hon tagit fram en ny smaragd­grön färg som kallades scarabé och beskrevs som ” en frisk grön färg, utan spår av spenat”.

Om du vill titta på vackert gammalt glas eller veta mer om glastillverkningen genom århundradena är du välkommen in i Reijmyre glasmuseum som ligger vid fabriksbutiken och hyttan. Där kan du även se en vagn från tiden då linbanan var igång.

Nysatsning

Under 2021 iordningställdes och driftsattes ugn 3 i hyttan. Investering delfinansierades av medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ugnen återinvigdes 14 december 2021 av landshövding Carl Fredrik Graf.

Besökare ser på glasblåsare i Reijmyre glasbruk.

Glasblåsning i hyttan. Foto: Robert Davidsson

Josua Kjellgren ägde och drev glasbruket under slutet av 1800-talet. Han var en man med många moderna idéer. Glasbruket hade på denna tid närmare 400 anställda och den ökade produktionen ställde större krav på transporter. Josua Kjellgren brottades med transporterna mellan Rejmyre och Simonstorp som var den närmaste järnvägsstationen. Vägen var krokig och dålig och transporterna skedde mestadels med häst och vagn vilket var tidsödande och dyrt. I slutet av 1800-talet planerades en järnvägsförbindelse mellan Norrköping och Örebro tillsammans med ett andra spår mellan Norrköping och Vingåker. Han var därför beredd att skjuta till 500 000 kr för att få en station i Rejmyre. Men bönderna i Vistinge mellan Finspång och Rejmyre ville inte ha ett järnvägsspår över sina marker då korna kunde bli påkörda, så Kjellgren kom på idén med en linbana istället.

Svartvit bild på kraftstationen för linbanan i Bremyra. Sjö med några byggnader och en skorsten.

Kraftstationen för linbanan.

Kjellgren såg att det fanns förutsättningar för en sådan. Det fanns gott om skog, de hade ett sågverk som kunde tillverka stommen och bockar. Brukets smed kunde både smida och gjuta det som behövdes och dessutom fanns en damm vid Bremyre med mycket vatten och bra fallhöjd för att kunna alstra kraft.

Linbanan färdigställdes 1898 och var dittills Europas längsta linbana med en sträcka på 15 kilometer.

Från Bremyre gick en linbanearm till glasbruket, en andra arm till Lindalen och därifrån till Simonstorp. Ytterligare en arm byggdes ner till Hunn där den fick förbindelse med hamnen. I Bremyra skapades en centralstation för linbanan där man kunde ha ett större lager som omlastningslokal.

Alla delar av banan var dubbelriktad så att man kunde frakta gods åt båda håll samtidigt. Totalt fanns omkring 500 vagnar som färdades i en hastighet av drygt tre kilometer per timma. Man släppte iväg en vagn per minut och det tog mellan fyra och fem timmar att färdas hela sträckan. Linbanan kostade 150 000 kr att bygga motsvarande omkring 9 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Tekniskt sett var den mycket före sin tid då de tre drivstationerna drevs med elektricitet och som drivkraft uppfördes ett vattendrivet kraftverk vid Magnehultsån som även kompletterades med ångkraft. Transporten skedde i korgar, upphängda på hjul, uppburna av kraftiga linor. Stationerna var byggda av kraftiga träbalkar för att hålla linorna på plats.

Från Rejmyre transporterades bland annat timmer och glas och till Rejmyre livsmedel och material till glastillverkningen. Vid huvudstationen i Bremyra lastades allt virke från två sågar och ett hyvleri och tegel från tegelbruket. Efter islossningen på våren drog ångbåten som kallades ”Stackars Gustaf” timmer som fraktades på sjön Hunn för vidare färd med linbanan. Även Häfla Bruk kunde använda linbanan för att frakta järn och material.
Bakom Folkets hus i Rejmyre gick korgarna så lågt att det gick att hoppa i dem och åka med ner till Bremyra.

Linbanan revs år 1927 till 1930 och hade då varit igång i omkring 30 år. På Glasmuseet som ligger vid Reijmyres glasbutik och hytta kan du se en linbanevagn från den tiden.


Reghinmyra hemman omnämns första gången 1365 och ägdes då av Askeby kloster. Ett hemman är en jordbruks­fastighet eller en gård. 1383 byttes Regymorum, som hemmanet nu kallades av Askeby kloster till Bo Jonsson Griip. Men 1477 återfinns åter Askeby kloster som ägare.

Under 1600-talet och 1700-talet ägdes det av ätterna de Geer i Finspång, Georg Tomas von Berchner från Stavsjö bruk samt Peter Hellvik från Rodga och en strid om äganderätten synes ha stått mellan dessa.

Rejmyre har benämnts på många sätt genom århundradena. Reghinmyra, Regymorum, Reigmyra, Rejmyrabyn och Rägnmyra är några av dessa.

Äldre svartvit fotografi med vägen och kyrkan. Några barn går på vägen.

Namnet med ett E på slutet, Rejmyre dyker första gången upp 1868. Först på 1960-talet får orten heta som den heter idag.

Kontakt

Finspångs turistbyrå

0122-853 00
turism@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång