Finspångs kommun

Språk/Language

VA-plan

Finspångs kommun står liksom övriga kommuner inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Lagstiftning och internationella överenskommelser kräver ökad hänsyn till både hälsa och miljö. Utsläppen av miljöstörande ämnen till våra vatten måste minska. I enlighet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har Finspångs kommun uppmärksammat behovet av en övergripande VA-plan (vatten- och avloppsplan).

VA-plan

25 oktober 2017 antog kommunfullmäktige en VA-plan för Finspångs kommun. Förslaget till VA-plan togs fram av Finspångs kommun i samverkan med Finspångs Tekniska Verk. Förslaget arbetades fram i dialog med miljö- och samhällsberedningen.

VA-planen utgår från Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Varje del i VA-planen inleds med kommunens policy. Utifrån policyn presenteras i tabellform aktiviteter som syftar till att möta framtida utmaningar och identifierade behov. Till VA-planen biläggs en VA-översikt som är ett kunskapsunderlag som främst vänder sig till dem som arbetar med VA-frågor.

Inför beslutet i kommunfullmäktige var förslaget till VA-plan utsänt på bred remiss. Under remisstiden inkom ett stort antal yttranden vilka sammanställdes till en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter reviderades förslaget till VA-plan till vissa delar.

Relaterad information

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång