Finspångs kommun

Språk/Language

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte.

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Den du utser till att vara din fullmakts­­havare kan till exempel betala dina räkningar och förvalta din egendom när du själv inte klarar av att göra det.

Du kan kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta en framtids­fullmakt. Om du vill göra det själv måste du följa nedanstående regler för att framtidsfullmakten ska vara giltig.

Följande regler gäller när du skriver en framtidsfullmakt:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha förmågan i behåll att förstå framtidsfullmaktens innebörd.
 • Du ska ha förmågan att ta hand om dina personliga angelägenheter.
 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig.
 • Framtidsfullmakten ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande och ojäviga personer.
 • Det ska vara tydligt att det är en framtidsfullmakt.
 • Det ska stå vem som är fullmaktshavare.
 • Det ska stå vad framtidsfullmakten omfattar och vilka villkor som gäller, till exempel fördelning av flera fullmaktshavares behörighet, gåvor, arvode, granskning och domstolsprövning.

I fullmakten ska du beskriva vad fullmaktshavaren ska sköta. Det kan till exempel vara att:

 • Betala dina räkningar.
 • Förvalta din egendom.
 • Agera gentemot myndigheter.
 • Bevaka dina personliga intressen.
 • Företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg.

Fullmaktshavaren kan aldrig företräda dig i frågor av särskilt personlig karaktär, som att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller att upprätta testamente.

Framtidsfullmakten ska användas när du på grund av varaktig sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande har tappat din egen förmåga. Huvudregeln är att det är fullmakts­havaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

Fullmaktshavaren kan ansöka om att låta tingsrätten avgöra om fullmakten ska träda i kraft eller inte. Du kan också i din framtids­­fullmakt skriva att det måste vara domstolen som avgör om fullmakten ska träda i kraft.

Om du har god man eller förvaltare kan inte framtidsfullmakten träda i kraft. Däremot kan du få god man eller förvaltare om du har en framtidsfullmakt som har trätt i kraft, då blir framtids­fullmakten ogiltig. Du kan dock ha både godmanskap eller förvaltarskap och framtids­fullmakt samtidigt så länge de inte omfattar samma saker, till exempel kan du ha god man för att bevaka rättigheter och framtids­fullmakt för ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndarenheten har ingen närmare tillsyn över hur framtids­fullmakter används. Däremot kan du kontakta oss om du är orolig över att en framtidsfullmakt missbrukas.

Om det finns misstanke om missbruk av framtidsfullmakten kan vi begära in redovisning och upplysningar. Om utredningen visar att fullmakten har missbrukats kan vi besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas.

Relaterad information

Kontakt

Nadja Jansson
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Rohlén
Handläggare
Överförmyndaren

0122-855 90
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång