Finspångs kommun

Språk/Language

Vattenskyddsområden

Med stöd av miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om skydd och föreskrifter för kommunens ytvatten- och grundvattentäkter. Syftet är att skydda vattentäkterna mot såväl tillfälliga som kontinuerliga, diffusa och punktvisa föroreningar.

I Finspångs kommun finns det flera vattenskyddsområden: Byle, Glan, Grytgöl, Hunn, Hävla, Igelfors, Näfssjön och Bleken. Syftet med vattenskyddsområdena är att skydda de grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt. Med vattentäkt menas ett vattenområde som kan användas som dricksvatten. Vattenskyddsområdena är med andra ord till för att skydda ditt dricksvatten!

Ett vattenskyddsområde kan vara uppdelat i tre zoner: primär zon, sekundär zon och tertiär zon. Inom den primära zonen ses risker med föroreningar som störst och där finns det flest begräsningar för vad man får och inte får göra.

Vad man får göra utan tillstånd inom ett vattenskyddsområde skiljer sig mellan de olika områdena. För varje område finns det en föreskrift som förklarar för vilka åtgärder det krävs tillstånd eller anmälan.

Exempel på åtgärder som behöver tillstånd:

Hantering/spridning av bekämpningsmedel, spridning av gödselmedel, uppläggning av asfalt, beläggning av väg, schaktningsarbeten, rengöring av båtar, uppställning av fordon, skogsavverkning.

För att veta vad som gäller i ditt vattenskyddsområde kan du gå in och läsa föreskriften för det området eller kontakta bygg- och miljöenheten för rådgivning.

Nedan finns information om respektive vattenskyddsområde i kommunen. Inom vattenskydds­område ska du iaktta försiktighet och larma om det inträffar en olycka.

13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Byle.

Länsstyrelsen beslutade år 2012 om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Glan som är vattentäkt för cirka 115 000 personer i Norrköpings kommun. Vattenskyddsområdet berör även delar av Finspångs kommun som gränsar mot Glan. Skyddsföreskrifterna reglerar hantering, verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på kvaliteten på vattnet i Glan. Skyddsföreskrifterna gäller från 1 januari 2013. På Nodras webbplats finns mer information.

13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Grytgöl.

26 augusti 2015 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Hunn. Beslutet kom dock att överklagas. Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterat överklagandet, beslutade under 2016 ett beslut som innebar att paragraf 9 i föreskrifterna reviderades.

13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Hävla.

13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Igelfors.

23 maj 2007 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområden samt föreskrifter för ytvattentäkterna Bleken och Näfssjön.

Tisnaren omfattas av förslag till reviderat vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt

Vingåkers kommuns dricksvattentäkt ligger vid Lyttersta och gränsar till Finspångs kommun. Det befintliga vattenskyddsområdet i Lyttersta är just nu under revidering. Förslaget till nytt vattenskyddsområde kommer att innefatta del av sjön Tisnaren. Det innebär att fastighetsägare och verksamhetsutövare vid Tisnarens norra del kommer bli berörda. Ett förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter har varit ute på samråd där berörda har bjudits in till informationsmöten och haft möjlighet att lämna synpunkter. I nästa steg kommer det kommunala bolaget Sörmland vatten att lämna in en ansökan om vattenskyddsområde till länsstyrelsen i Södermanland.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten.

Sörmland Vatten håller med hjälp av konsult på att revidera befintligt vattenskyddsområde. På deras webbplats kan du läsa mer om projektet.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Pågående projekt

Det befintliga vattenskyddsområdet i Lyttersta är just nu under revidering. Läs mer längst ner på sidan.