Finspångs kommun

Språk/Language

Projekt för sanering av förorenade områden

Saneringsprojekt som leds av Finspångs kommun.

Förorenade områden finns framförallt där det har funnits industrier som har använt sig av kemikalier för att utföra deras arbete och eller tillverka en viss produkt. På den tiden var man inte medveten om att ämnet var skadligt och man omhändertog inte avfall, restprodukter och spill från produktionen på ett sätt som gjorde att föroreningsläckage undveks. I dagsläget pågår nationellt flera saneringsprojekt där man försöker avlägsna de föroreningar som man vet om och som finns på olämpliga ställen för framtida utveckling av marken, intill natur och markmiljöer som behöver skyddas eller andra riskgrupper som man bedömt gör det viktigt att sanering sker. På denna projektsida kommer Finspångs kommun hålla er uppdaterade över saneringsprojekt och dess planer i kommunen där statliga medel har beviljats för sanering.

Framflyttad tidsplan

Arbetena med saneringen har pågått under sommaren 2023 och planerades vara klara 31 augusti 2023, nu är slutdatumet 20 september 2023 på grund av asfaltering.

 

Genomförande av sanering

På Jonas Wenströms väg i Finspångs tätort sker det från början av maj 2023 - slutet av augusti 2023 arbeten för att åtgärda den förorening som finns på området.

Åtgärdandet sker i en inledande fas genom schaktning för att avlägsna de mest förorenade massorna för att sedan installera injektionspumpar, rör som går till grundvattennivån, och injektera ett medel som bryter ned föroreningen på området, en så kallas in situ sanering.

Att in situ sanera har många fördelar eftersom mindre mängd jorsmassor behöver transporteras bort och tillföras området samt så åtgärdas föroreningens problematik på plats, i stället för att föroreningen transporteras till annan plats.

Sanering av förorenat område vid fd centraltvätten inne i Finspång.

Kartan ovan visar området som är undersökt och planeras att bli sanerat.

Varför finns det föroreningar på området?

Finspångs centraltvätt var verksam på Jonas Wenströms väg i Finspångs tätort från 1946 till 1973, då verksamheten lades ned och byggnaderna revs. Kemtvätten, som var Finspångs största, tvättade i perklorelylen i en stor maskin som kördes flera gånger om dagen. Det är framförallt hanteringen av avfall som bidragit till att föroreningssituationen är av sådan karaktäärr att åtgärd måste ske.

Området är med på Länsstyrelsen Östergötlands lista över topp 20 mest prioriterade förorenade områden i länet.

Undersökningar som lett fram till genomförandet av saneringen

Genomförda undersökningar och aktiviteter
2007 genomfördes initierande studier för området där Finspångs före detta centraltvätt har legat. Då noterades att området där kemtvätten legat är förorenat av klorerade alifatiska kolväten. Dessa ämnen karakteriseras av att de är lättflyktiga och att de har förhållandevis hög vattenlöslighet. Föroreningarnas utbredning och omfattning var dock okänd vilket gjorde att man i förstudien konstaterade att man borde gå vidare med en undersökning i form av en huvudstudie.

Mellan 2009 och 2011 genomfördes en huvudstudie för att kartlägga förekomsten av klorerade lösningsmedel på och i anslutning till fastigheten. Dessa studier har resulterat i följande slutsatser:

  • Det finns ett troligt källområde och en föroreningsplym, i huvudsak öster och söder om källområdet.
  • Ingen större föroreningsspridning kan antas ha skett.
  • Utifrån hälsorisker bedöms det inte finna något akut åtgärdsbehov, men man borde minimera risken (sanera) för att ta bort risken för att föroreningen sprids.
  • Förslag på saneringsmetod är schaktning och injektering av en näringslösning för biologisk nedbrytning av föroreningen.

Som alltid vid sanering av förorenade områden, där verksamhet bedrivits för länge sedan, har det genomförts en ansvarsutredning för att veta vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med saneringen. Finspångs kommun har ansökt om statligt bidrag för sanering av området och har till stor del fått allt sökt medel beviljat. Således är projektet ett bidragsfinansierat saneringsarbete, beviljat av Naturvårdsverket.

Undersökningar 2020-2022
Från vintern 2019 beviljades Finspångs kommun statliga medel för genomförande av sanering för området. Detta genomförande har skett i flera steg, bland annat har förberedande undersökningar genomförts hösten 2020 - våren 2021. Dessa har kontrollerat hur föroreningssituationen ser ut på området, jämfört med huvudstudiens resultat framtagna 2011.

Efter förberedande undersökningar har projektering av föreslagen åtgärd genomförts, för att entreprenad ska ha kunnat handlats upp. Sommaren 2022 fanns entreprenad på plats, men vissa utökningar med finansiering behövdes, således behövde start för arbetet inväntas. Utökade medel beviljades för genomförandet, som nu efter dialog med fastighetsägare och nätägare har kunnat dra igång.

Eftersom detta är en sanering av förorenade områden kommer det under hela genomförandeprocessen finnas miljökontrollanter på plats, för att säkra att arbetena inte förvärrar föroreningssituationen. En efterföljande miljökontroll kommer genomföras fram tills att föroreningarna har brytits ned, troligtvis fram till 2025. Miljökontrollen följer provtagningsprogram som godkännts av tillsynsmyndighet.

Området framåt

Området framåt kommer fortsatt användas som parkering, men med avlägsnade föroreningar och minimerad risk för att spridning av föroreningar sker från området och vidare i centrala Finspång.

Området idag

Historiskt har fastigheten Lotorp 3:6 i Finspångs kommun använts för bruksverksamhet och för träimpregnering. Bruksverksamheten bedrevs från 1600-talet fram till början av 1900-talet och bestod bland annat av metallverk, smältsmedja och gjuteri. Vidare fanns en impregneringsanläggning på platsen mellan åren 1946 - 1962. På impregneringsplatsen har svarvning och träimpregnering av i slipers och telefonstolpar skett. Kar fanns för tillblandning av CCA-medel (koppar, krom, arsenik). På området bedrevs en tryckimpregneringsanläggning och det fanns en järnvägsräls där virke togs ut för torkning samt uppställningsytor för torkat virke.

Efter impregneringsverksamheten avvecklades har fastigheten använts som idrottsplats med fotbollsplaner. Det aktuella området ligger väster om Lotorpsån där A- och C-plan är placerade (se karta nedan).

blått område pekar ut undersöknignsområde för arsenikföroreningarna som är konstaterade i Lotorps fotbollsplaner

Kartan ovan visar en blå cirkel som omringar det ungefärliga området som är undersökt och planeras att undersökas. Utanför området har inga föroreningar upptäckts.

Genomförda undersökningar och aktiviteter

Det har skett flera undersökningar och delvis sanineringar i området sedan slutet av 1900-talet. Den senaste undersökningen som genomfördes var 2018-2019 då en huvudstudie togs fram för att kartlägga förekomsten föroreningarna och resulterade i följande slutsatser:

  • Det finns ett troligt källområde och en föroreningsplym, i huvudsak öster och söder om källområdet.
  • Ingen större föroreningsspridning kan antas ha skett.
  • Utifrån hälsorisker bedöms det inte finna något akut åtgärdsbehov, men man borde minimera risken (sanera) för att ta bort risken för att föroreningen sprids.
  • Förslag på saneringsmetod är schaktning och injektering av en näringslösning för biologisk nedbrytning av föroreningen.

Förberedande undersökningar och tidsplan 2021

Huvudstudien konstaterade ett stort förorenat område med åtgäärdsbehov. Innan sanering påbörjas kommer området undersökas ytterligare för att avgränsa det förorenade området som behöver saneras så att ingen översanering sker, så att färre massor kan transporteras bort och åtgärd kan vidtas på plats samt planera för sanering och åtgärd.

Under vintern 2020-2021 kommer provtaningnar på området att genomföras av miljöteknisk konsult. Under provtagningsarbetet kommer ingen kunna beträda området. Provgropar kommer grävas under december, för att ta ut markprover. Under januari kommer installation av grundvattenrör att ske och borrbandvagn kommer istället vara på plats för installationen.

Under vintern - våren 2021 kommer utvärdering av provresultaten genomföras, bänkstudier på markegenskaperna kommer genomföras och riskvärdering för området kommer att ske. Allt detta med en plan för att hitta en hållbar och säker användning av området framåt.

Under våren - sommaren 2022 kommer bänkskaleförsök att genomföras för att man ska kunna presetnera åtgärdsalternativ för området.

Projektet plaerasa avslutas tidigt höst 2022. Därefter kommer ställningstaganden inför åtgärd att göras.

Projektering och genomförande
Som alltid vid sanering av förorenade områden, där verksamhet bedrivits för länge sedan, har det genomförts en ansvarsutredning för att veta vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med saneringen. Finspångs kommun har ansökt om statligt bidrag för undersökningar på området och har till stor del fått allt sökt medel beviljat. Således är projektet ett bidragsfinansierat saneringsarbete, beviljat av Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Östergötland.

Projektets nuvarande status
Provtagning har genomförts och tydligare avgränsningar för föroreningarna har presenterats. För Riskbedömning kommer möte med berörda parter att genomföras och inbjudningar går ut i oktober för möte i november.

Rejmyre glasbruk har varit i bruk sedan 1800-talet och är det ännu idag, men med andra förfaranden. Gamla glasbruk drar inte helt ovanligt med sig föroreningar, när de bedrivits i så många år. Detta beror dels på att de renignsprocesser man hade för att ta eliminera partiklar i vattnet, inte föroreningar såsom bland annat bly, arsenik och krom som förr användes i glasbruksprocessen. Dessutom fanns vanan fram till 1980-talet att slänga avfallet från verksamheten på den egna avfallsdeponin, som gör att även i deponislänten har det tidigare påträffats föroreningar. Avfallet har även i viss mån använts som utfyllnad inom bruksområdet och med den anledningen har föroreningar påträffats över hela bruksområdet.

Vad vet vi om föroreningssituationen sedan tidigare undersökningar?

2016 genomfördet den senaste undersökningen på området. Det var en omfattande stuidie som syftade till att utreda föroreningssituationen på tidigare bruksområde.Framförallt var det alltså glasbruksområdet och den gamla deponin/slänten som ligger i anslutning till området samt våtmarken norr om glasbruket som provtogs. Framförallt analyserades prover i jord, men även grundvatten och ytvatten intill Lillsjön analyserades. Studiens mål var att få en uppfattning om föroreningssituationen samt att eventuellt kunna avgränsa området. Undersökningarna visade på att hela bruksområdet. Även deponiområdet uppvisade på förhöjda metallhalter.

Teori och åtgärd

Teorin från 2016 är att föroreningar troligtvis fastnar i deponin och våtmark nedströms deponi, då man inte hittat föroreningar i höga halter nedströms i vattnet.

Åtgärd som vidtogs efter dessa utredningar var att området stängslades in för att minska exponeringen av oasfalterade ytor till allmänhet.

Vad är planen framåt?

Det är undersökning för att utreda hur mycket våtmarken nedströms deponin klarar att hålla föroreningar samtutreda Lillsjöns sediment, samt skogsbäcken nedströms som är målet med utredningen som påbröjas i år, 2022. Detta för att kunna skapa ett underlag som underlättar inriktningen för framtida huvudstudie och för att kunna ta fram en handlingsplan för detta område.

Provtagningar av jord, ytvatten och sediment kommer genomföras under våren 2022-hösten 2022. Därefter kommer analysering att ske och en rapport över förhållanden att genofmöras.

Har du frågor?

Om du funderar kring något utav projekten är det bara att kontakta handläggare. kontaktuppgifter finns högst upp på sidan, men du kan även skicka din fråga genom att fylla i nedanstående e-postformulär. Namn och e-post måste uppges, så att svar kan ges till frågande part.

Kontakt

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång