Finspångs kommun

Språk/Language

Bergslag och järnhantering

Järnhanteringen har genom århundradena varit den viktigaste industriella verksamheten i nuvarande Finspångs kommun.

Smed i Häfla hammarsmedja.

Smed vid hammaren i Häfla hammarsmedja.

Bergsbruket organiserades tidigt i så kallade bergslagar. Det var områden som lydde under en särskild lagstiftning där en korporation av bergsmän hade bergsprivilegier och bedrev bergsbruk. I västra delen av kommunen låg Hällestads bergslag och delar av kommunens södra områden ingick i Risinge bergslag och senare i Vånga bergslag.

Järnet förädlades i hyttorna

Inom både Vånga och Hällestads bergslagar har det funnits ett stort antal hyttor där järnmalmen förädlades. I hyttornas masugnar smältes malmen från gruvorna och man kunde tillverka tackjärn. Biprodukter blev slagg och sinter.

Tackjärnet kunde säljas och transporteras. Men innan det kunde smidas till färdiga produkter krävdes färskning vilket blev stångjärn.

I begränsad omfattning anlägger bergslagsorganisationen hammare för förädling av tackjärn till smidbart stångjärn, så kallade bergsmanshamrar. Först på 1500-talet börjar vidareförädling ske i större omfattning. I mitten av 1500-talet anlägger kronan (staten) ett järnbruk i Finspång för att tillverka stångjärn, kanoner och kulor.

Louis De Geer

Louise De Geer den äldre, 1587-1652.

Under 1600-talets första hälft blir det mer fart på utvecklingen när den holländska köpmannen Louis De Geer övertar Finspångs bruk och andra kapitalstarka investerare börjar industrialisera landsbygden genom att anlägga järnbruk.

Tillgång till vatten och skog var avgörande

Tillgång på vattenkraft för att driva vattenhjulen till hamrarna och skog för framställning av träkol till härdarna är avgörande för var bruken byggs.

Hela förändring av järnhanteringen är en följd av att Sverige blir en stormakt under 1600-talet. Till Finspång lockas köpmän och industriidkare från Holland som De Wijk, De Besche och De Geer. Vallonska bruks- och skogsarbetare anställs för att förnya järnhanteringen vid de nya bruken.

Dagens samhällen växer fram

Till skillnad från de gamla bergsmanshyttorna kommer de nya järnbruken att bli samhällsbildande och skapa en sammanhängande bruksbygd i kommunen. Samhällen som Finspång, Lotorp, Borggård, Ljusfallshammar, Grytgöl, Igelfors och Hävla växer fram.

Bruken

Redan i slutet av 1500-talet startar bruken i Finspång, Borggård och Sonstorp. Under 1600-talets tidiga hälft byggs bruken i Grytgöl, Börsjö, Lotorp, Ysunda och Rämninge upp. Genom sitt fördelaktiga läge kommer Finspångs bruk att bli centrum i bygden.

Svartvit bild av målning av masugn.

Målning av Allart van Everdingen. Motivet kan vara Finspongs bruk med masugn och borrvinda på 1600-talet.

Förutom stångjärn och spiksmide framställs här de välkända finspångskanonerna. Finspång var också utförselort mot Norrköping för de varor som produceras vid bruken i bygden.

Bruksbygden växer och under 1600-talets senare hälft startar bruken i Folkström, Börgöl och Övre Hävla dagens ljus. Vid den här tiden svarar bruksbygden i norra Östergötland för ungefär tio procent av landets stångsjärnsproduktion.

Vid sekelskiftet 1700-1800 är Sverige fortfarande det ledande landet på världsmarknaden för järnexport. Produktionen vid östgötabruken fortsätter att öka och nya bruk bildas vid Lämneå och Hävla (Skärfors bruk).

Nya vindar och bruksdöden

Den organisation och de metoder som utvecklas under epokens början bibehålls. Nya vindar började blåsa i världen vid 1800-talets mitt. I England utvecklas nya radikala järnhanterings­metoder och Sveriges storhetstid som järnexportör börjar se sitt slut. Dödsstöten och den stora ned­läggnings­­boomen bland bruken i norra Östergötland inträffar under 1800-talets senare hälft. De bruk ssom inte lyckas effektivisera sina smidesmetoder och införa ny teknik går i graven som bruken i Börsjö, Folkström, Börgöl, Ysunda och Lämneå. Bruket i Rämninge lades ner redan 1755.

Svartvitt fotografi över Lotorps bruk omkring år 1900.

Lotorps bruk omkring år 1900.

Införandet av nya smidestekniker eller ny produktionsinriktning medför att bruken i Lotorp, Sonstorp, Finspång, Grytgöl, Borggård, Övre Hävla och Hävla (Skärfors bruk) överlever. I Igelfors anläggs ett nytt bruk 1863. Vid den moderna industrialismens genombrott under 1900-talets första årtionden sker en rationalisering och omstrukturering vilket leder till att bruken i Lotorp, Övre Hävla och Sonstorp läggs ner. Vid sekelskiftet 1800-1900 är Lotorps bruk ett av Sveriges största lancashire­bruk. Under 1800-talets slut härjar bruksdöden i spåren av den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Unikt för Finspång är att många av bruken överlever och finner nya nischer och inriktningar för att gå vidare med modern produktion.

Vånga bergslag

Inom Vånga bergslag skedde järnmalmsbrytning inom två stora gruvområden: Storgruvefältet och Glansgruvefältet.

Järnhanteringen inom Vånga bergslag har anor från senare delen av 1200-talet. Ett dokument från 1495 berättar att Doverstorp i Risinge socken skulle betala sin skatt i järn. Även flera namn på gruvor i området tyder på gamla traditioner som till exempel Henne(Heden)gruvan och Kettilgruvan. Det är däremot okänt när Vånga bergslag fick sina bergslagsprivilegier.

Privilegierna upphör 1830 och malmbrytningen i området var definitivt avslutad i och med att Lilla Krokgruvan på Storgruvefältet läggs ner 1816. Av Vånga bergslags två gruvfält ligger Storgruvefältet i Finspångs kommun och Glansgruvefältet i Norrköpings kommun.

Sörskaten och Norrskaten i Hällestad bergslag

Hällestad bergslag var indelad i två områden, Sörskaten och Norrskaten. Gränsen gick i Hällestads­ån.

Sörskaten var det område som hade den rikligaste tillgången och bästa kvaliten på järnmalm. Här fanns det största antalet gruvor och hyttor. Det är inte känt när gruvbrytningen började men det äldsta dokumentet som talar om gruvor i Hällestad är ett köpebrev från 1377 mellan Jon Holmstensson i Sonstorp och riksdrotten Bo Jonsson Grip, där Grip köper in sig i gruvor och hyttor i Bagghyttan och Bottebo.

Kartbild

I Sörskaten fanns tre gruvfält:

 • Bredgruvefältet med 18 namngivna gruvor,
 • Storgruvefältet med sju namngivna gruvor,
 • Åsebrofältet med fyra namngivna gruvor.

Därutöver har funnits 26 strögruvor.

Det fanns 17 hyttor. Av dessa lades sju ner före 1625, sex lades ner under 1600-talet, två lades ned under 1700-talet. Hyttorna Djurshyttan och Katterum drevs ända in på 1800-talet.

Hamrar drevs för tillverkning av stångjärn eller som knipp- och ämneshamrar för tillverkning av redskap, plåt och spik. I Sörskaten fanns de sju hamrarna:

 • Borggård
 • Djurshytt
 • Göseb
 • Katterum
 • Råsla (i nuvarande Linköpings kommun)
 • Starrsjö samt
 • Svartebo.
Karta över Hällestads bergslag 1640

Storgruvefältet sträcker sig längs en nord-sydlig riktning och är ungefär en kilometer långt. Det omfattar flera gruvor, inklusive Finspångs skärpning, Bykgruvorna, Brogruvan, Storgruvan, Schakt väster om Storgruvan, Kärrgruvan, Mossgruvan och Kärrholmsgången.

Området var troligen känt som Hellestadhaberg på 1300- och 1400-talet och platsen för tidig gruvbrytning i Hällestads bergslag. Här dominerar Storgruvan, som upptäcktes av malmletaren Lars Olsson 1646. Gruvan nådde snabbt en djup på 52 meter, med en fyrtio graders lutning in i berget och sträckte sig slutligen 200 meter in med ett vertikalt djup av närmare 130 meter. I bergrummen var höjden mellan golv och tak 30 meter. År 1655 inträffade ett svårt ras.

Storgruvan. Vattenfyllt hål med rött hus bakom.

Storgruvan. I dag vattenfylld. Foto: Robert Davidsson

Även om malmen från Storgruvan var högkvalitativ och gav imponerande järnproduktion, kämpade man med vattenproblem och kallade den i folkmun för "Vattugruvan". För att lösa vattenutmaningarna kallades uppfinnaren Christopher Polhem in för att 1689 konstruera en pumpanläggning. Men trots ansträngningar misslyckades hans "vattukonst".

Mot 1700-talets början hade gruvan förlorat sin styrka och drabbades av vattenproblem. Bergskollegium tillät 1703 att gruvan stängdes. Ett försök att tömma den gjordes 30 år senare på grund av akut malmbrist, men det var inte framgångsrikt.

Storgruvefältet är omgivet av vandringsleder som leder till olika gruvor, och en rekonstruktion av Storgruvans trähäst finns söder om området. Denna plats var en plats för straff och skam under 1600-talet, där dömda placerades på en skarp ryggplanka, kallad trähästen, som en grym form av bestraffning.

Trähäst

Storgruvefältet är en påminnelse om det hårda arbetet och utmaningarna som präglade gruvdriften under olika perioder av historien.

Gruvstugan

Vid de större gruvfälten fanns en gruvstuga där verlsamheten administrerades. Där kunde Bergskollegiets tjänstemän, Markscheidarna (kartograferna) och Geschworner (gruvbyggarna), studera sina kartor och dokument. Där hölls rådslagen och där förrättades ofta en
andakts­­­stund innan gruvarbetarna klev ned i de farliga gruvschakten.

Timrad mindre stuga med tegeltak.

Gruvstugan vid Storgruvan. Foto: Robert Davidsson

Storgruvans gruvstuga finns inritad på en karta från 1692, den låg då på andra sidan vägen. När dagens gruvstuga är uppförd är inte känt, troligen är den flyttad. Det är en knuttimrad enkelstuga med härbre.

Fältet sträcker sig från Hagegruvan i nordväst tämligen rakt en dryg kilometer till de sydligaste Tallgruvorna i sydost. På fältet är upptagna från nordväst till sydost:

 • Hagegruvan
 • Lergruvan
 • Nya Lergruvan
 • Gamla och Nya Hagekärrsgruvorna
 • Valstorpsförsöket
 • Malmstorpsgruvan
  de sydliga Hagegruvorna
 • Bredgruvan
 • Smedgruvan
 • Sörgruvan
 • Lilla Sörgruvan
 • Pussuddsgruvorna
 • Lappskärpningen
 • de sju Alegruvorna och
 • fyra Tallgruvor.

Bredgruvan - en av de äldsta gruvorna

Tillsammans med Kärr- och Sörgruvorna är Bredgruvan bland de äldsta inom Hällestads bergslag. Det är troligt att kring någon av dessa skedde bergslagsbildningen under senare delen av 1400-talet.

Gruvhålet bakom sly.

Bredgruvan.

Vid ödeläggandet 1629 då gruvan var i huvudsak utbruten, saknades kunskap om tidpunkten för när verksamheten startade. “Av urålders tider bruten” noterade man. Den var då i det allra närmaste av samma djup och omfång som i dag, 40 meter djup, 27 meter lång och 17 meter bred på bottnen. Ett så stort arbete kan med den tidens brytningskapacitet ha pågått i århundraden. Smärre brytningar i väggarna och insamlande av “plockmalm” och malmgrus i varphögarna förekom en tid efter nedläggandet. Sista noteringen härom är gjord 1664.

Åsebro- eller Kärrgruvan omtalas från 1628. På fältet är anlagda från norr till söder:

 • Smedgruvan
 • Åsebro gamla gruva
 • Åsebro nya gruva
 • Skärpning norr om Mellanvindschaktet
 • ett par namnlösa skärpningar
 • Forsbergs gruva.

Gamla Åsebrogruvan

Första säkra omnämnande är från år 1639, då den är belagd med arbete. 1645 ödelades gruvan på grund av malmens svåra rödbräcka (en förorening som ger järnet sämre kvalitet). 1696 återupptogs brytningen av Finspångs bruk och arbetet var igång fram till 1713.

När man år 1733 återupptog brytningen angavs gruvans djup till nio meter. Vid nästa berättelse år 1743 var djupet cirka 32 meter. Vid nedläggningen 1745 var djupet 35 meter.

Även vid nästa återupptagande 1758 företogs bland annat de arbetade bergslagen och Finspångs bruk tillsammans. Denna brytningsperiod kom att vara ända till 1821.

Från 1789 sedan sammanbrytning med Nya Åsebrogruvan skett blev namnet för båda brotten Åsebro gruva.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång