Finspångs kommun

Språk/Language

Ansökan om insatser enligt LSS

För att bli beviljad en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

För att ansöka om insatser enligt LSS kan du som enskild person, en god man, förvaltare eller vårdnadshavare ta kontakt med en av våra handläggare. Handläggaren ger information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser.

Ansökan

Den enskilde eller god man avgör om man vill ansöka om stöd och vilken stödinsats man ansöker om. Ansökan kan göras muntligt, men bör kompletteras skriftligt.

Utredning

Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. I bland behövs annan information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal, som tidigare gjort en utredning.

Om stödinsats beviljas

Om den sökande omfattas av personkrets, har behov av den sökta insatsen och att den inte tillgodoses på annat sätt kan insatsen beviljas.

Om ansökan avslås

Om den enskilde inte har beviljats den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att stödinsatsen inte beviljas i den omfattning som sökande begärt.

Skäl för avslag kan vara att insatsen tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt lagstiftningen.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar lämnas tillsammans med beslutet.

Beslutet verkställs

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut. Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in.

Omprövning av beslut

Om stödbehovet förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Den kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år.

Assistansersättning

För ansökan av assistansersättning hänvisar vi till information på Försäkringskassans webbplats.

Kontakt

LSS-handläggarna
Social omsorg

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång