Finspångs kommun

Språk/Language

Prästköp

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Prästköp är ett av de områden som utpekats i kommunens vatten- och avloppsplan (VA-plan).

kartbild över prästköp

Varför kommunalt VA i Prästköp?

Bebyggelsen i Prästköp bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kommunen har i en övergripande VA-plan bedömt behovet av kommunalt VA i samtliga bebyggelsegrupper som idag ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Prästköp har prioriterats högt för att det finns ett stort behov av åtgärder och goda tekniska förutsättningar för anslutning.

I LAV § 6 anges att kommunen är skyldig att anordna vatten och avlopp om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang, både för befintlig och blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. Prästköp är en bebyggelsegrupp med 24 fastigheter som i huvudsak används som permanentbostad. De flesta husen har eget vatten och avlopp till en egen anläggning. Avloppsanläggningarna i Prästköp besiktigades av kommunens bygg- och miljöenhet redan 2005. Merparten av avloppen är äldre och bedömdes inte uppfylla dagens krav. Förutsättningarna för enskilda lösningar är dessutom dåliga.

Mer om klassningen utifrån behov av åtgärd och prioritering samt en sammanställning med alla bebyggelsegrupper finns att läsa i VA-planen. VA-planen är beslutad av kommunfullmäktige.

Du kan följa arbetet hos Finspångs Tekniska via länken nedan

Händelser

  • 14 april, 2021 Information i kommunstyrelsen
  • 14 april, 2021 utskick av informationsbrev till berörda fastighetsägare
  • 5 maj, 2021 beslut i kommunstyrelsen
  • 19 maj, 2021 beslut om verksamhetsområde i kommunfullmäktige.

Kontakt

Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde är du varmt välkommen att kontakta Finspångs kommun.

Har du frågor gällande projektering och utbyggnad vänligen kontakta Finspångs Tekniska.

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång