Finspångs kommun

Språk/Language

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det.

Det finns två olika sorters överklaganden:

 • Förvaltningsbesvär – överklagande av myndighetsbeslut mot enskild.
 • Laglighetsprövning – prövning av lagligheten i kommunens beslut.

Förvaltningsbesvär - överklaga beslut som gäller enskild person

Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär. Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information tillsammans med beslutet om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning.

Om du vill överklaga ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

 • Person- eller organisationsnummer.
 • Postadress och adress till din arbetsplats.
 • Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 • e-postadress eller annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Var skickar jag överklagandet?

Direkt till den myndighet som fattat beslutet.

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som socialtjänsten fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig och vart du ska skicka överklagandet.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det kan myndigheten på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagan. Vilken instans det är beror på ärendet, ofta är det förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Överklaga kommunala beslut - laglighets­prövning

Att överklaga kommunala beslut kallas för laglighetsprövning. Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt.

Vem får överklaga?

Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade genom att överklaga. Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Finspångs kommun:

 • Är folkbokförd.
 • Äger en fastighet.
 • Är taxerad för kommunalskatt.

Överklaga till förvaltningsrätten

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Linköping. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De prövar också om beslutet:

 • Har tillkommit i laga ordning.
 • Handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen.
 • Strider mot lag eller annan författning.

Skicka din överklagan till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Tid för att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det justerade protokollet eller bevis om justerat protokoll är anslaget på kommunens officiella anslagstavla på webbplatsen. Du hittar den officiella anslagstavlan via länk här till höger. Både vardagar och helgdagar räknas i de tre veckorna. Ett överklagande som kommer in till domstolen senare än tre veckor kommer att avslås.

Överklagandets innehåll

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också påvisa de omständigheter som överklagandet grundas på, det vill säga tala om varför du anser att beslutet är felaktigt. Du måste hänvisa till omständigheterna före överklagandetidens utgång för att dessa ska kunna prövas av förvaltningsrätten.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • Person- eller organisationsnummer.
 • Postadress till bostad och arbetsplats.
 • Telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobilnummer (med undantag för hemliga nummer).
 • Andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång