Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för del av

Grosvad 1:1

Samhällsplaneringsenheten har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:1 vid korsningen Storhagsvägen – Grosvadsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse.

Detaljplan Grosvad 1:1

Planområdet utgörs idag av en grusad parkeringsyta och naturmark. Planområdet ligger mycket bra till i anslutning till befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur, liksom i direkt anslutning till tätortens idrottsområde Arena Grosvad samt har mycket nära till skog och friluftsliv. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus eller småskaliga flerfamiljshus. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 20-30 lägenheter/hushåll.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa befintlig naturmark som utgör bostadsnära natur och bidrar med ekosystemtjänster. Inom naturmarken finns en befintlig pulkabacke som bedöms viktig att bevara utifrån ett barnperspektiv. Inom planområdet finns även en fornlämning som är tänkt att bevaras.

Detaljplaneprocessen. Revidering av planförslaget efter samråd.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 2 maj och 13 juni 2023.

Planhandlingar

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång