Finspångs kommun

Språk/Language

Adresser

En adress ska alltid vara unik och visa var i kommunen adressplatsen finns.

Som fastighetsägare ansvarar du för att rätt lägenhetsnumrering har gjorts och lämnats in till lägenhets­registret. Som boende är det till fastighetsägaren du ska vända dig till i första hand när det gäller frågor om lägenhetsadresser.

Kommunens roll är att hjälpa fastighetsägaren med adressen. Om adress saknas eller är felaktig vänder du dig till oss. Likaså om det sker några förändringar i lägenhetsbeståndet.

Alla adresser i Sverige finns i ett rikstäckande adressregister hos Lantmäteriet i Gävle. Finspångs kommun ansvarar för finspångsdelen av registret uppdateras.

Adressregistret är viktigt för många

Frågan om adress brukar komma upp när ett nytt hus byggs. Även i befintliga hus kan adresserna behöva kontrolleras så de stämmer. Det kan till exempel vara så att ett hus byggts om och fått fler lägenheter eller en ny entré mot en annan gata. Det kan även handla om att alla portar i en större fastighet inte finns registrerade i adressregistret vilket kan göra det svårt att hitta. Adress- och lägenhetsregistret används även som underlag av exempelvis Försäkringskassan för utbetalning av bostadsbidrag. Då är det viktigt att det finns information om lägenhetens storlek, typ av kök och typ av lägenhet (till exempel studentlägenhet).

Kontrollera att din adress är registrerad på rätt plats

Alla adresser har en exakt koordinat som gör att det går fort att hitta rätt, till exempel för räddningstjänst och ambulans. Därför är det väldigt viktigt att adresserna och koordinaterna stämmer.

Ofta är det du som privatperson som upptäcker om något är fel. Det kan till exempel vara när en flyttanmälan inte går igenom hos Skatteverket.

Om du vill veta vad du har för adress och var adressen faktiskt ligger kan du titta på Eniro eller Hitta. De ligger alltid någon månad efter i sin uppdatering, men om du inte flyttat nyligen är det inget problem. Google Maps samlar däremot in sitt egen data och vi på kommunen kan därför inte påverka dem.

När du söker på en adress hos Eniro eller Hitta kan du se om adressen existerar. Titta även efter exakt var de placerar markören i kartan. Det är adressens koordinat. I lägenhetshus är varje lägenhet registrerad för sig för att du ska kunna bli folkbokförd på exakt rätt adress. Om du inte kan hitta din adress på Eniro eller Hitta kan du kontakta kommunen.

Lägg till nya adresser och rätta det som är fel

Det är viktigt att felaktiga adresser rättas och att nya adresser läggs till. Varje entré ska ha en adress.

Alla bebyggda fastigheter som permanentbostäder, fritidshus och verksamhetslokaler ska ha en egen adress.

Om adress saknas, är felaktig eller om det sker förändringar i lägenhetsbeståndet vänder du dig till kommunen.

Om två entréer leder till samma ställe måste de inte ha olika adresser. Finns det däremot en ingång på innergården som saknar adress, men leder till lägenheter som bara går att nå från just den entrén, bör den få en egen adress (och lägenheterna flyttas över).

De flesta företag har en adress till sin huvudentré men det kan ofta vara lämpligt att även registrera en leveransadress på exempelvis baksidan av byggnaden. Fastigheter som ligger mellan två vägar har även möjlighet att byta adress från den ena till den andra ifall man ändrar sin utfart.

För bostäder i småhus som villor, radhus och kedjehus, finns uppgift i registret om varje bostads area, byggnadsår eller tillbyggnadsår. För övriga bostäder finns det även uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori.

Sammanfattning

Din adress används exempelvis av följande aktörer:

 • Eniro och Hitta – Underlättar för besökare att hitta till ditt hem eller din verksamhet.
 • Posten – Brevbärare är duktiga på att hitta rätt, men även de går på semester eller i pension.
 • Skatteverket/Folkbokföringen – Flera aktörer prenumererar på din folkbokförda adress och skickar all post dit.
 • Försäkringskassan – Använder registret som underlag för sina bidrag.
 • Räddningstjänst och ambulans – När olyckan är framme vill vi att hjälp ska kunna nå fram omgående. Korrekta uppgifter skapar större trygghet vid nödläge för dem som bor eller arbetar i kommunen, om räddningstjänsten hittar fram.
 • Färdtjänst och taxi.
 • Transportplanering.
 • Kommunal ärendehantering och administration.

Har du tänkt att:

 • Bygga nytt eller till
 • Ändra användning eller ombyggnad
 • Riva

Då behöver du lämna in en blanketten Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus.

Med hjälp av belägenhetsadresser kan man också få fram statistikuppgifter om var folk bor och var de jobbar i landet. Adresserna är även viktiga som förmedlare av ortnamn med kultur­historiskt värde.

Är din adress felaktigt registrerad eller har andra frågor om adresser kan du kontakta kommunen. Är du folkbokförd på fel adress ska du kontakta Skatteverket. Att ändra felaktiga uppgifter är kostnadsfritt.

Vad är en postadress?

 • Beskriver en sorteringsriktning.
 • Har som enda syfte att underlätta och säkerställa sortering och distribution av postförsändelser. En postadress anger ett avlämningsställe för postförsändelser.
 • Det finns en direkt koppling mellan belägenhetsadress och bostadsadress. .
  Belägenhetsadress beskriver en geografisk position som matchas mot en position i postnummerkartan.
 • Postadress har aldrig ett läge – men byggnaden som postlådan hör till har ett läge som finns registrerat – och byggnaden har oftast minst en belägenhetsadress registrerad!
 • I en postadress kan delar av en belägenhetsadress ingå, t.ex. gata + nummer.

Det är Postnord som beslutar om postnummer.

Efter att kommunen fastställt adressen och skickat in den som aktiv tar det normalt två till tre veckor innan den nya adressen finns registrerad i de flesta system med korrekt postnummer.

 • Ett namn som är känt och allmänt används för att lokalisera adressplatsen. Ett komplement till belägenhets­adressen.
 • Ingår inte i belägenhetsadressen.
 • Populärnamnet kan aldrig ersätta belägenhetsadressen, däremot komplettera den.
 • Populärnamn får till exempel inte ange verksamhetsnamn eller firmanamn. Inte heller ange byggnadsändamål, till exempel garaget.
 • Populärnamn och byggnadsnamn kan vara lika, till exempel en skolas namn (Nyhemsskolan).
 • Populärnamn är i första hand ett sätt att komplettera adresser i tätort, bör inte användas för by- och gårdsadresser på landsbygden.
 • Populärnamn är en egenskap för objektet adressplats. Populärnamn är knutet till adressen och ses som tilläggsinformation till adressen.

1995 beslutade riksdagen att adressättning på landsbygden skulle ske i samtliga av Sveriges kommuner. Detta för att säkerställa att varje byggnad har en unik adress i kommunen (belägenhetsadress).

De unika adresserna underlättar för bland annat räddningstjänst, polis och ambulans. Även hemtjänst, taxi med flera drar nytta av de nya adresserna för att hitta rätt på landsbygden. Observera att fastighetsägaren bör skylta upp adressens nummer på huset. Adresserna sätts med hänsyn till byggnadens läge, vägar och omgivningar. Avsikten är att postadressen och belägenhetsadressen ska vara densamma. Belägenhetsadressen är också den som används i folkbokföringen och för folk- och bostadsräkningen. I det sker ett löpande underhåll av adress­informationen. Har du frågor när det gäller adressättningen inom eller utanför tätort är du välkommen att kontakta oss.

Lägenhetsnummer

2006 tillkom en lag som säger att det ska finnas lägenhetsregiser i Sverige. Med lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet istället för bara på fastighet.

Statistiska centralbyrån kan göra samkörning med andra register för att ta fram ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används bland annat till samhällsplanering och forskning.

Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla informationen i Lägenhetsregistret uppdaterad enligt Lag (2006:378) om lägenhetsregister §14. I samband med ansökan om bygglov ska du som fastighetsägare därför lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar.

Fyll i och lämna in blanketten

Du kan skicka in blanketten, ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder via e-post, vanlig post eller lämna den i kommunhusets reception.

Kommunen ansvarar för att registrera nya eller förändrade lägenheter. All den information om förändringar som vi får in registrerar vi hos lantmäteriet och därifrån skickas informationen vidare till bland annat Skatteverket.

Vi registrerar till exempel lägenhetsnummer, antal rum och antal kvadratmeter. Se blanketten för samtlig information.

Saknade eller felaktigt registrerade lägenheter kan till exempel leda till problem vid adressändring.

Om du äger en fastighet och vill veta vad som finns registrerat på den är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Om du som boende stöter på problem med din lägenhet ska du i första hand vända dig till din hyresvärd som i sin tur tar kontakt med kommunen.

Exempel på fel som kan uppstå är att din flyttanmälan inte går igenom eller att du felaktigt nekas bostadsbidrag.

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss. Ändringar i lägenhetsregistret måste dock ske mellan kommunen och fastighetsägaren.

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt

De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.
Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Vill du veta mer om numreringen, läs mer hos Lantmäteriet.

För bostäder i småhus, såsom villor, radhus och kedjehus, finns uppgift i registret om varje bostads area. För övriga bostäder finns det även uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhets­kategori.

Bostadsarea

Bostadsarean anges för varje bostad i kvadratmeter. Vanligtvis har ingen nymätning skett av arean när registret upprättades. De uppgifter som funnits i upplåtelse- eller överlåtelse­handlingar, eller har kunnat hämtas från fastighetstaxeringen, har använts. Det innebär att uppgiften om bostadsarea i registret inte behöver stämma överens med aktuell svensk mätstandard (SS 21054:2009), som kan beställas från SIS.

För en specialbostad avser arean endast den enskilda bostaden. Gemensamma utrymmen som matsal, sällskapsrum och liknande räknas inte in i bostadsarean.

Antal rum

Med ett rum avses ett utrymme med en golvyta på minst sju kvadratmeter och som har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå, hygienutrymme, matrum i anslutning till kokvrå om matrummet tillsammans med kokvrån anges som kök eller utrymmen som är mindre än sju kvadratmeter.

Kökstyper

Kök
Kök är ett utrymme som är avsett för matlagning och med en golvyta på minst sju kvadratmeter - bänkar, skåp och liknande inräknat - och direkt eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta på minst sju kvadratmeter och direkt eller indirekt dagsljus.

Kokvrå
Kokvrå är ett utrymme för matlagning och med en golvyta som är mindre än sju kvadratmeter - bänkar, skåp och liknande inräknat - men så stort att en person kan vistas där.

Även om utrymmet för matlagning har en golvyta på minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus.

Kök och kokvrå med öppet rumssamband
Om kök och kokvrå förekommer med öppet rumssamband med till exempel vardagsrum, anges både köksutrymmet och rummet i registret.

Om den sammanlagda köksbänkslängden är två meter eller mer exklusive spis anges köksutrymmet som kök. Om den är mindre än två meter anges utrymmet som kokvrå.

Kokskåp
Kokskåp är inredning för matlagning med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Så kallad trinett är ett exempel på kokskåp. Eventuellt gemensamt kök anges endast för specialbostäder.

Relaterad information

Det är kommunstyreIsen som fattar beslut om vägnamn inom tätort såväl som landsbygd. Adresssättning och lägenhetsregistrering fastställs av bygg- och miljöenheten.

Kontakt

Rasmus Lidstedt
Kart- och GIS-samordnare
Planeringsenheten

0122-855 40
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång