Finspångs kommun

Språk/Language

Utomhusluft och luftkvalitet

Ren luft är en förutsättning för en hållbar framtid. Det är viktigt för djur, natur och människors hälsa. I dagsläget anses skadliga partiklar i luften vara de luftföroreningar som skadar människor allra mest. Här kan du läsa om luften i Finspång och arbetet för en förbättrad luftkvalitet.

Kommunerna ansvarar för kontrollen av luftkvaliteten i sina tätorter genom mätning eller beräkningar. Finspångs kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som övervakar, analyserar och kartlägger luftkvaliteten åt oss.

I Naturvårdsverkets mål för miljökvalitet och frisk luft står det att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå det finns ett antal miljökvalitetsnormer som ska hjälpa till att minska olika ämnen och föroreningar i utomhusluften.

Den beräkningar och mätningar som utförts för de mest trafikerade vägarna i Finspångs tätort visar att luften i Finspång  med god marginal klarar miljökvalitetsnormen (MKN) enligt luftkvalitetsförordningen. Det betyder att luften i Finspång är bra och har en relativt låg nivå av farliga ämnen.

Vad gör vi i Finspångs kommun?

Finspångs kommun arbetar löpande för att förbättra luftkvalitet, några åtgärder är bland annat:

  • Hållbar trafikplanering: utsläpp från trafiken har stor påverkan på luften. För att minska påverkan arbetar vi till exempel för att förbättra kollektivtrafiken, underlätta för cyklister och gående samt skapa pendlarparkeringar.
  • Rengöring av centrala gator under våren för att undvika att partiklar från sand och grus hamnar i luften.
  • Användning av dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna när de är som högst.

Östra Sveriges luftvårdsförbund har nyligen (2023) gjort modellberäkningar av luftkvaliteten i kommunen som presenteras i en rapport samt i en interaktiv karta, läs mer nedan under Karta över luftkvaliteten i Finspång.

Luftföroreningskartorna ger en översiktlig bild av halterna i utomhusluften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2.

Sedan år 2021 är Finspångs kommun medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Det är en ideell förening med syfte att övervaka, analysera och beskriva luftkvaliteten åt sina medlemmar. I praktiken innebär det att experter från föreningen utför mätningar samt bedömer och analyserar resultaten.

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft för att skydda miljön och människors hälsa. Vissa miljökvalitetsnormer är målvärden och andra gränsvärden. Gränsvärdena utgör ett absolut tak för den tillåtna nivån av luftföroreningar, till exempel miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2).

Det är kommunens ansvar att kontrollera att halten av föroreningar ligger under de värden som anges i miljökvalitetsnormerna samt vidta åtgärder om överskridanden av gränsvärden sker.

Kontrollen av sker i huvudsak genom kommunens medlemskap i Östra Sveriges luftvårdsförbund dit kommunen levererar underlag för analys och beräkningar. Beräkningar visar att det i dagsläget inte finns risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna i Finspång.

Riksdagen har satt upp 16 miljökvalitetsmål, ett av dessa är målet för "Frisk luft”. Målsättningen är att luften ska vara så ren att varken människors hälsa eller djur, växter och kulturvärden skadas av den.

Det finns en hel del saker du som privatperson kan göra för att bidra till renare luft i staden. Se några exempel nedan.

Elda rätt

Att elda med ved är för många ett ekonomiskt alternativ till uppvärmning. Men vedeldning kan också påverka människors hälsa då röken som bildas innehåller sot, partiklar och andra skadliga ämnen. Läs mer här (länk)

Behöver du dubbdäck?

Visste du att dubbdäck står för en betydande andel av de skadliga partiklarna i luften i många städer? Dubbdäcken river loss små partiklar från vägbanan som sedan sprider sig i luften. Om du har en nyare bil med antisladdsystem (ESC) och dubbfria vinterdäck av nordisk modell har du enligt Trafikverket en bra säkerhet i hela landet. Läs mera här: (Länk)

Använd motorvärmare

En varm motor drar mindre bränsle och släpper därför ut mindre mängd avgaser än en kall. Därför är det viktigt att använda motorvärmare när temperaturen börjar sjunka mot nollan och lägre.

Undvik tomgångskörning

Inom Finspångs kommun är det förbjudet att tomgångsköra längre än en minut. Avgaser är skadliga för miljö, klimat och hälsa, därför rekommenderar vi att tomgångskörning generellt undviks helt. Undantag gäller för fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, exempel på sådana fordon är sopbilar och lyftkranar.

Städa bort vintersanden

Sand och grus som används för att minska halka på vintern släpper ifrån sig inandningsbara partiklar, detta sker främst när vädret blir torrare framåt våren. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare tar upp sanden så tidigt som möjligt på året för att undvika att skadliga partiklar hamnar i luften.

Använd lövblåsen på rätt sätt

Lövblåsar riskerar bidra till att skadliga partiklar på marken virvlar upp och förorenar luften. Det är därför viktigt att fukta ytorna där blåsen ska användas samt undvika att köra på full effekt.

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång