Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Vistinge 6:4

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Vistinge 6:4.

Illustrationskarta över Vistinge by

Syftet med detaljplanen är att utveckla området för bland annat bostäder.

Utvecklingen är i linje med kommunens översiktsplan, där Vistinge ingår i beteckningen ”Utvecklingsområde: Vistinge och Melby” (U18).

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Som ett led i arbetet med framtagande av detaljplan har ett planprogram tagits fram. Planprogrammet ger en översiktlig bild av hur området kan komma att exploateras, men det är inte förrän detaljplanen vinner laga kraft som detta kan aktualiseras.

Planprogrammets handlingar 

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Filip Ardryd
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång