Finspångs kommun

Språk/Language

Utbyggnation av vatten och avlopp

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Bedömningarna av vilka områden som behöver anslutas först görs utifrån en framtagen vatten- och avloppsplan (VA-plan).

Rinnande vattenkran i kök.

Så arbetar kommunen med utbyggnad av VA

Kommunen har i en övergripande VA-plan bedömt behovet av kommunalt VA i samtliga bebyggelsegrupper som idag ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. För de bebyggelsegrupper där kommunen har ett ansvar för VA-försörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) har kommunen sedan prioritera utbyggnad utifrån behov av VA-åtgärd, samhällsutveckling och planerade åtgärder inom FTV:s verksamhet. Som grund för prioritering och bedömning av behov används uppgifter om antal hus, belastning, risk för påverkan men även risker och förutsättningar för enskilda lösningar samt förväntad samhällsutveckling.

Mer om klassningen utifrån behov av åtgärd och prioritering samt en sammanställning med alla bebyggelsegrupper finns att läsa i VA-planen. VA-planen är beslutad av kommunfullmäktige

En arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt vattenhuvudmannen (som för kommunens räkning är Finspångs Tekniska Verk AB) arbetar tillsammans med att genomföra den VA-plan som kommunfullmäktige har antagit.

Processkarta för VA-arbete

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Ett verksamhetsområdet beslutas av kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten och avlopp. Finspångs tekniska verk färdigställer ledningsnätet, upprättar en förbindelsepunkt och meddelar fastighetsägaren. Först därefter ska anläggningsavgiften betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa.

Här kan du hitta kommunens pågående VA-utbyggnader

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång