Finspångs kommun

Språk/Language

Ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl har vunnit laga kraft

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över planbestämmelserna för gällande detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:233 m fl.

Syftet med planändringen är att se över möjligheten att se över byggrätter och mark som inte får bebyggas (s k prickad mark).

Till grund för planändringen ligger ett beviljat planbesked för fastigheten Rejmyre 1:253. Kommunen har bedömt det lämpligt att se över hela den gällande byggnadsplanen B23 genom ändring av etaljplanen.

Planområdet omfattar samma yta som gällande byggnadsplan, B23.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 13 februari 2024.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång