Finspångs kommun

Språk/Language

Så här går en utredning till

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva hjälp gör en social­sekreterare en utredning tillsammans med familjen.

Vad är en utredning?

En utredning innebär att en socialsekreterare samlar in information för att bedöma om barnet eller familjen behöver stöd. Ofta görs en förhandsbedömning först för att avgöra om en utredning behövs. När utredningen startar pratar socialsekreteraren med vårdnadshavare, barnet, och andra viktiga personer samt myndigheter.

Målet är att arbeta nära både barn och vårdnadshavare. Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska en utredning avslutas inom fyra månader.

Hur går en utredning till?

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med vårdnadshavare och barnet. Ibland kan socialsekreteraren behöva samla in information från exempelvis förskola, skola och hälso- och sjukvård. Socialtjänsten kan även ta kontakt med personer som familjen föreslår, som känner barnet och vårdnadshavare väl. Om det finns tidigare utredningar om barnet används även de i informationen.

När inleds en utredning?

De vanligaste skälen till att en utredning inleds är:

  • Om en person eller familjen själv kontaktar och ansöker om stöd i någon form.
  • Om någon gör en anmälan enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen och socialtjänsten bedömer att det finns skäl för oro.

Hur lång tid tar en ut­redning?

En utredning ska vara klar inom fyra månader och avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån den information som samlats in. Utifrån bedömningen tas beslut om barnet och föräldrarna ska få hjälp genom socialtjänsten, och i så fall vilken hjälp det blir. Målet är att föräldrar, barn och socialtjänsten ska vara överens om vilken hjälp familjen behöver.

Beslut

Målet med en utredning är alltid att föräldrar, barnet och socialtjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för barnet. En utredning kan leda till olika beslut:

  • Om utredningen visar att barnets behov är uppfyllda, avslutas utredningen utan några åt­gärder.
  • Om utredningen visar att barnet har behov som inte uppfylls och vårdnatshavaren går med på att få hjälp, kan en lämplig åtgärd sättas in.
  • Om utredningen visar att barnet behöver hjälp, men föräldern inte går med på det, kan socialtjänsten antingen avsluta utredningen utan att göra något eller ansöka om vård enligt lagen om vård av unga (LVU) hos Förvaltningsrätten. För att kunna ansöka om LVU måste det finnas en tydlig risk för att barnets hälsa eller utveckling påverkas negativt om behoven inte uppfylls

De åtgärder som kan sättas in är bland annat rådgivningssamtal, stöd till familjen, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller behandlingshem (HVB-hem). Vilken åtgärd som väljs beror på vad barnet behöver och vad föräldrarna kan göra för att möta de behoven.

Synpunkter och klagomål

På socialtjänsten i Finspångs kommun vill vi att alla familjer ska känna sig väl bemötta och del­aktiga. Om du inte är nöjd med hur ditt ärende hanteras eller med din handläggare, kan du prata med gruppchefen inom Individ och familjeomsorgen. Du kan även kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som granskar socialtjänstens arbete.

Sekretess

Vid alla kontaktar som socialsekreteraren har, skrivs det ner i en journal för att kunna följa ärendet. Om du berörs, är vårdnadshavare, eller är över 15 år har du rätt att läsa vad som skrivs i jour­nalen.

Bevöver du hjälp att förstå det som står skrivet kan du få stöd i det. Informationen i journalen är hemlig och får inte delas med andra utan tillstånd. Andra myndigheter som har anmälnings­skyldighet är skyldiga att lämna ut information till socialtjänsten under en pågående utredning

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång