Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Bränntorp 3:1 m fl vann laga kraft 7 maj 2024.

Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätten. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. En ny detaljplan förväntas ge bättre möjligheter för om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse samtidigt som den totala byggrätten per fastighet ses över.

I VA-planen som kommunfullmäktige har antagit så anges att Bränntorp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA). Parallellt med detaljplaneprocessen kommer Finspång Tekniska Verk att fortsätta arbetet med att ansluta området till kommunalt VA. Beslut om utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Bränntorp fattades av Kommunfullmäktige i november 2021...

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång