Finspångs kommun

Språk/Language

Finspångs kommunfågel

Med sina många sjöar och vidsträckta barrskogar är kommunen en utmärkt boplats för fiskgjusen. Genom ett samarbetsprojekt mellan länets kommuner och Östergötlands ornitologiska förening antog Finspångs kommun under 2014 fiskgjusen som sin kommunfågel. Syftet med projektet är att informera om och öka intresset för fiskgjusen samt att utföra praktiska åtgärder för att gynna arten.

Finspångs kommunfågel fiskgjusen.

Fiskgjusen tillhör gruppen rovfåglar och är en de största rovfåglar efter örnarna. Det hörs på artens namn vilken föda den föredrar. Den lever nämligen uteslutande av fisk. Fiskgjusen är lätt att känna igen. Undersidan är huvudsakligen vit med svarta teckningar. Medans ovansidan är mörkt gråbrun. Huvudteckningen är vit med en svart mask från ögat som löper i en båge längs sidan av halsen. Artens främsta kännetecken är dess jaktteknik. Den söker av grunda vatten, ryttlar ofta, för att sedan störtdyka ner i vattnet på jakt efter fisk. Bytesfiskens storlek är ofta någon till några decimeter. Fiskgjusen anländer från övervintringsområdena i Afrika i islossningstid huvudsakligen under april månad.

Sällsynt och störningskänslig

Fiskgjusen trivs i sjörika landskap, men häckar också i skärgården. Den behöver förutom fiskrika sjöar med klart vatten även gamla tallar för sitt bobygge. Tallarna måste vara riktigt grova för att kunna tåla tyngden av fiskgjusens mycket stora bo som den bygger av kvistar och grenar. Den är under häckningstiden känslig för störningar kring boträdet. Fiskgjusen i Finspång I Europa är Sverige, övriga Norden och Ryssland fiskgjusens huvudsakliga utbredningsområde. Finspång är en utmärkt kommun för arten med sina många sjöar och vidsträckta barrskogar. Den kan ses vid de flesta av Finspångs sjöar, men den stora sjön Tisnaren på gränsen mot Södermanland är kanske den säkraste platsen.

Åtgärder som gynnar fiskgjusen

Artens viktigaste förutsättningar med många klara och fiskrika sjöar finns i överflöd i Finspång. Däremot kan bristen på lämpliga boträd vara ett problem. Som skogsägare kan kommunen avsätta gamla vidkroniga tallar vid skogliga åtgärder. För att passa fiskgjusen måste träden stå skyddade långt från där människor stadigvarande vistas. Havsörnen som är på expansion kan konkurrera ut fiskgjusen vid vissa sjöar. Båda arterna kan gynnas av att man skapar boplattformar i områden där det saknas lämpliga boträd. Med hjälp av till exempel föreningslivet kan kommunen inventera antalet häckande fiskgjusar. Med god kunskap om vart arten uppträder kan markägare och allmänheten hållas informerade så att störningarna kring artens häckningsmiljöer hålls på en rimlig nivå. Kommunen kan tillsammans med ÖgOF och andra föreningar anordna guidningar för allmänheten vid fiskgjusens sjöar.

Östergötlands ornitologiska förening

Östergötlands ornitologiska förening (ÖgOF) samlar fågelintresserade i Östergötland och verkar för naturvård och fågelskydd samt för ornitologisk forskning.

Kontakt

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång