Finspångs kommun

Språk/Language

Vattenvård

Finspångs kommun är rik på sjöar och vattendrag. Här finns cirka 368 namngivna sjöar varav 196 stycken är större än 5 hektar.

Sjö med träd med höstfärger i förgrunden.

Våra sjöar och vattendrag inbjuder till naturupplevelser, bad, fiske, kanot- och båtturer och långfärdsskridsko. Vatten är dock en mycket känslig resurs som måste hanteras med stor varsamhet.

Vattendirektivet

Vattenvården i Sverige och övriga EU-länder har gått in en ny fas som bygger på samverkan, delaktighet och helhetssyn.

En ny vattenförvaltning

EG:s ramdirektiv för vatten - vattendirektivet - trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning. Förvaltningen av vatten utgår utifrån naturens egna gränser för vattnets flöden, så kallade avrinningsområden. Sverige har delats in i fem vattendistrikt. Finspångs kommun ingår i två av dessa, Södra och Norra Östersjöns vattendistrikt. Målet är att våra vatten ska nå en god status till år 2021.

Vattenråd

På initiativ av LRF har ett vattenråd bildats för Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden, Finspångsåarnas vattenråd. Avsikten med vattenrådet är att alla som berörs av vattenfrågor ska kunna vara med och påverka beslut genom att bidra lokal kunskap.

Vattenvårdsförbund

Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk är medlemmar i två vattenvårdsförbund, Motala Ströms Vattenvårdsförbund och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbunden arbetar med kontinuerlig övervakning av sjöar och vattendrag.

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång