Finspångs kommun

Språk/Language

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten utför persontransporter med taxibilar och rullstolstaxi. Dessutom finns servicelinjen.

Resorna samordnas vilket innebär att fordonet inte alltid åker den kortaste vägen utan stannar för att ta upp och släppa av andra resenärer. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss eller annan kollektivtrafik på grund av en funktions­nedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader.

Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Finspångs kommun för att kunna söka färdtjänst.

En utredning genomförs

När utredningen görs kan du bli kontaktad via telefon eller bokas för ett personligt möte. Till utredningen behövs information om dina svårigheter att gå och att åka buss eller servicelinje samt vad du behöver för att kunna genomföra en resa. Exempelvis kan du som behöver aktiv hjälp i fordonet under själva resan ansöka om det.

Läkarintyg

Vid en förstagångsansökan krävs intyg för att individen ska styrka funktionsnedsättning, behov och varaktighet. Med undantag då den sökande har fått beslut om/ bor på särskilt boende för äldre, gruppbostad enligt LSS, eller är över 90 år gammal.

Vid förlängningsansökan kan funktionsnedsättning, behov, varaktighet, förändrat behov behöva styrkas. Framgår det av tidigare intyg att behov är tills vidare/ livslångt så behövs inget intyg.

Utlåtande kan skrivas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.

Den som söker färdtjänst ansvarar själv för att skaffa och bekosta det utlåtandet. Ett intyg i sig är inte tillräckligt för att få ett färdtjänsttillstånd. Däremot utgör intyget en del av beslutsunderlaget.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Om du får färdtjänst får du också information om hur du kan använda färdtjänsten, hur du bokar resor och hur länge beslutet gäller. Ditt färdtjänstkort får du separat.

Om du inte får färdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Ett färdtjänsttillstånd förnyas inte automatiskt

Om du vill ansöka på nytt kan du göra det två till tre månader innan tillståndet upphör att gälla. En ny prövning görs utifrån den situation som gäller vid det nya ansökningstillfället.

Resor med kommunal färdtjänst beställer du på 0122-852 00

Gör beställningen mellan kl. 8-15 och senast två timmar innan avresan. Resandet sker enligt fastställd tidtabell.

Färdtjänsten får inte användas för resor som bekostas av det allmänna, exempelvis sjukresor och skolskjuts. Inte heller för resor som Försäkringskassan, försäkringsbolag eller arbetsgivare ska betala.

Gör så här för att beställa färdtjänst:

 • Ring färdtjänstens beställningscentral, telefon 0122-852 00, senast två (2) timmar före aktuell restid. Boka gärna tidigare.
 • Resor innan och efter fastställd tidtabell ska beställas dagen innan, senast kl. 15:00.
 • Beställning av färdtjänstresor till lördag och söndag samt övriga helgdagar ska göras vardagar senast kl.15:00.

Vid beställning behöver vi veta:

 • Namn och personnummer
 • Plats för hämtning och lämning
 • Önskad avgångstid efter tidtabell
 • Returresa med önskad avgångstid efter tidtabell
 • Användning av hjälpmedel, exempelvis rullstol eller rollator
 • Eventuell medresenär
 • Önskad hjälp från föraren (som du fått beviljat av din handläggare)

Resor med länsfärdtjänst

Resor med länsfärdtjänst beställer du på 0771-71 10 20. Gör beställningen kl. 6-23 och senast två timmar innan avresan. Resandet är linjelagt och sker enligt fastställd tidtabell. Byten av fordon förekommer.

Har du frågor om till exempel länsfärdtjänst eller sjukresor ring till Östgötatrafiken kundtjänst: 0771-21 10 10 eller läs mer om färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats.

Vill du lämna synpunkter på en resa?

Vill du lämna synpunkter på en resa med kommunal färdtjänst kontakta Beställningscentralen på telefon 0122-852 00.

Vill du lämna synpunkter på en resa med länsfärdtjänst eller sjukresor kontaktar du Östgötatrafikens kundtjänst på telefon 0771-21 10 10.

Färdtjänstens service

Den service som ingår i färdtjänsten är hjälp i och ur fordonet, till och från hämtnings­adressens entré, hjälp med bilbälte samt i och ur fordonet med bagage. Bagage som får tas med är två kassar eller liknande.

Behöver du extra hjälp ska du ansöka om detta. Extra hjälp innebär att du blir hämtad eller lämnad vid din dörr i flerfamiljs­hus. Du måste vara beviljad extra hjälp i ditt färdtjänst­tillstånd för att kunna få denna service (gäller inte om du är beviljad kostnadsfri ledsagare).

Färdtjänstresor planeras så att flera resenärer åker i samma fordon.

Vid resor med färdtjänst får hjälpmedel tas med som behövs under resan. Det ska framgå av ditt färdtjänst­tillstånd vilket hjälpmedel som du får ta med dig.

Hjälpmedel som resenären behöver ha med på sin färdtjänstresa måste vara godkända och det ansvarar resenären för att de är. Chauffören har rätt att neka resenären att ta med eller åka med om hjälpmedlen inte är godkända.

För resor inom Finspångs kommun kan du betala kontant eller med kort. Du som reser ofta kan köpa 30-dagarsbiljett eller årsbiljett hos Östgötatrafikens försäljningskanaler.

För resor med länsfärdtjänst gäller Östgötatrafikens taxa. Läs mer på Östgötatrafikens webbplats om vilka typer av biljetter du kan ladda ditt färdtjänstkort med.

Priser för enkelbiljetter

Sträcka

Avgift enkelbiljett

Upp till 25 kilometer

40 kronor

Över 25 kilometer

60 kronor

Du betalar din biljett hos föraren med kontanter eller betalkort. Vid returresa behöver resenären köpa en ny biljett. 24-timmarsbiljetter går inte att köpa för färdtjänstresor.

Medresenär

Vid resa får du som har tillstånd ta med en medresenär. Medresenären betalar samma egenavgift som färdtjänstresenären.

Ledsagare i särskild kollektivtrafik

Du som behöver hjälp under resan och beviljats ledsagare, din ledsagare åker med dig kostnadsfritt.

Om du har behov av aktiv hjälp under resan i fordonet kan du beviljas ledsagare. Behovet av aktiv hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan samt intyg och förklara vilken hjälp du behöver i fordonet under resan. Ledsagaren åker med dig kostnadsfritt.

Du som har behov av att ha med dig personal får gratis ha med dig en personal som arbetar i Finspångs kommun.

Ledsagare i allmän kollektivtrafik

Alla som beviljas färdtjänst i Finspångs kommun har rätt till kostnadsfri ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken, Östgötatrafikens fordon.

Sällskapsdjur

Husdjur får medfölja i mån av plats och ska transporteras i bur (som tillhandahålls av resenären) och färdas i fordonets lastutrymme. Med hänsyn till allergiproblem kan resenärer med sällskapsdjur hänvisas till särskilda fordon, vilket kan innebära en ändring av önskad avresetid. För sällskapsdjur betalas kontantpris för ungdom.

Ledarhund, servicehund

Åker kostnadsfritt.

Det är du själv som bedömer om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver sjukresa till och från sjukvård eller tandvård. Du har möjlighet att ta med en ledsagare eller be om extra hjälp utan extra kostnad, om det anses nödvändigt för att besöket i vården ska kunna genomföras. Det kan gälla för vård inom Region Östergötland eller inom privata verksamheter som regionen har avtal med. Resor för hälsoundersökning, vaccination eller liknande, som inte beror på sjukdom och ohälsa, är inte sjukresor.

 • Du behöver inte ha beslut om färdtjänst för att få åka sjukresa
 • Även du som är beviljad färdtjänst ska boka sjukresa vid resor med sjukreseändamål.

Du betalar en egenavgift och högkostnadsskydd för sjukresor finns.

Sjukresor genomförs i regel som en del i det regionala trafiksystemet för färdtjänst. Det innebär att resan görs i linjelagd trafik, enligt fastställd tidtabell och med särskilt anpassade fordon eller taxi. Oftast får resenärerna samåka.

Det är Region Östergötland som ansvarar för sjukresor. Beställ din sjukresa på 0771-71 10 20.

Mer information om sjukresor hittar du på 1177.se

Har du frågor om till exempel priser och sjukresor ring till Östgötatrafiken kundtjänst: 0771-21 10 10 eller läs mer på Östgötatrafikens webbplats.

Resor inom Östergötland

Du kan resa i och mellan kommuner inom Östergötland. När du åker till en annan kommun reser du med anpassade fordon. Resorna sker med byten precis som om du skulle åkt tåg eller buss.

Ring och boka hos beställningscentralen: 0771-71 10 20

Resor i annan kommun utanför Östergötland

Vistelse i annan kommun än Östergötland ger inte rätt till färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Tidtabeller för färdtjänst i tätorten

Tätortsturerna körs i centrala Finspång, mellan Lotorp och Falla. Bussarna stannar bara där resenärer ska hämtas eller lämnas. Därför varierar körvägen från tur till tur. Centrum passeras på alla turer. Se tidtabeller nedan.

Lotorp-Centrum-Falla

Avgår (Lotorp)

Centrum

Ankomst (Falla)

Klockan 8.00

Klockan 8.30

Klockan 9.00

Klockan 9.00

Klockan 9.30

Klockan 10.00

Klockan 10.00

Klockan 10.30

Klockan 11.00

Klockan 11.00

Klockan 11.30

Klockan 12.00

Klockan 12.00

Klockan 12.30

Klockan 13.00

Klockan 13.00

Klockan 13.30

Klockan 14.00

Klockan 14.00

Klockan 14.30

Klockan 15.00

Klockan15.00

Klockan 15.30

Klockan 16.00

Klockan 16.00

Klockan 16.30

-

Falla-Centrum-Lotorp

Avgår (Falla)

Centrum

Ankomst (Lotorp)

Klockan 8.00

Klockan 8.30

Klockan 9.00

Klockan 9.00

Klockan 9.30

Klockan 10.00

Klockan 10.00

Klockan 10.30

Klockan 11.00

Klockan 11.00

Klockan 11.30

Klockan 12.00

Klockan 12.00

Klockan 12.30

Klockan 13.00

Klockan 13.00

Klockan 13.30

Klockan 14.00

Klockan 14.00

Klockan 14.30

Klockan 15.00

Klockan15.00

Klockan 15.30

Klockan 16.00

Klockan 16.00

Klockan 16.30

-

Lotorp-Centrum-Falla

Avgår (Lotorp)

Centrum

Ankomst (Falla)

Klockan 9.00

Klockan 9.30

Klockan 10.00

Klockan 11.00

Klockan 11.30

Klockan 12.00

Klockan 13.00

Klockan 13.30

Klockan 14.00

Klockan 15.00

Klockan 15.30

Klockan 16.00

Falla-Centrum-Lotorp

Avgår (Falla)

Centrum

Ankomst (Lotorp)

Klockan 10.00

Klockan 10.30

Klockan 11.00

Klockan 12.00

Klockan 12.30

Klockan 13.00

Klockan 14.00

Klockan 14.30

Klockan 15.00

Klockan 16.00

Klockan 16.30

-

Tidtabeller för färdtjänst i ytterområden

Du som bor i Hävla och Rejmyre, Grytgöl, Regna och Igelfors kan åka med kommunens färdtjänst enligt vissa turer. Turer enligt tidtabeller nedan går alla vardagar, helger och helgdagar.

Grytgöl-Ljusfallshammar-Finspång

Avgår (Grytgöl/Ljusfall)

Hällestad

Ankomst (Finspång)

Klockan 8.45

Klockan 9.00

Klockan 09.15

Klockan 12.15

Klockan 12.30

Klockan 12.45

Klockan 16.00

Klockan 16.15

Klockan 16.30

Finspång-Ljusfallshammar-Grytgöl

Avgår (Finspång)

Hällestad

Ankomst (Ljusfall/Grytgöl)

Klockan 9.15

Klockan 9.30

Klockan 09.45

Klockan 11.45

Klockan 12.00

Klockan 12.15

Klockan 15.15

Klockan 15.30

Klockan 16.00

Regna-Igelfors-Finspång

Avgår (Regna)

Igelfors

Ankomst (Finspång)

Klockan 09.20

Klockan 09.30

Klockan 10.00

Klockan 12.20

Klockan 12.30

Klockan 13.00

Klockan 16.00

Klockan 16.20

Klockan 16.50

Finspång-Igelfors-Regna

Avgår (Finspång)

Igelfors

Ankomst (Regna)

Klockan 08.30

Klockan 08.50

Klockan 09.00

Klockan 11.45

Klockan 12.05

Klockan 12.15

Klockan 15.30

Klockan 15.15

Klockan 15.45

Hävla/Kalbo-Rejmyre-Finspång

Avgår (Hävla/Kalbo)

Rejmyre

Ankomst (Finspång)

Klockan 08.15

Klockan 08.30

Klockan 09.00

Klockan 10.45

Klockan 11.00

Klockan 11.30

Klockan 15.00

Klockan 15.15

klockan 15.45

Finspång-Rejmyre-Hävla/Kalbo

Avgår (Finspång)

Rejmyre

Ankomst (Hävla/Kalbo)

Klockan 09:15

Klockan 09:45

Klockan 10.00

Klockan 11.45

Klockan 12.15

Klockan 12.30

Klockan 15.45

Klockan 16.15

Klockan 16.30

Färdtjänstberättigade som bor norr om en tänkt linje Kalbo-Asketorp, i område
Regna, kan även åka till och från Vingåkers centrum. Färdtjänst­berättigade som bor norr om linjen, i område Hävla, kan resa till såväl till Vingåkers som Katrineholms centrum. Se tidtabeller nedan.

Vardagar måndag och torsdag

Avgår Regna/Hävla

Ankomst Vingåker

Klockan 09.30

Klockan 10.00


Vardagar måndag och torsdag

Avgår Vingåker

Ankomst Regna/Hävla

Klockan 12.00

Klockan 12.30


Vardagar onsdag och fredag

Avgår Kalbo/Hävla

Ankomst Katrineholm

Klockan 08.30

Klockan 09.00

Vardagar onsdag och fredag

Avgår Katrineholm

Ankomst Kalbo

Klockan 11.30

Klockan 12.00

Gör så här för att beställa färdtjänst:

 • Ring färdtjänstens beställningscentral, telefon 0122-852 00, senast två (2) timmar före aktuell restid. Boka gärna tidigare.
 • Resor innan och efter fastställd tidtabell ska beställas dagen innan, senast kl. 15:00.
 • Beställning av färdtjänstresor till lördag och söndag samt övriga helgdagar ska göras vardagar senast kl.15:00.

Vid beställning behöver vi veta:

 • Namn och personnummer
 • Plats för hämtning och lämning
 • Önskad avgångstid efter tidtabell
 • Returresa med önskad avgångstid efter tidtabell
 • Användning av hjälpmedel, exempelvis rullstol eller rollator
 • Eventuell medresenär
 • Önskad hjälp från föraren (som du fått beviljat av din handläggare)

Resa på kvällstid

Det finns möjlighet att resa på kvällstid. Resan ska beställas dagen före, senast kl 15. Resan ska påbörjas senast klockan 22.30.

Kontakt

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: måndag-tisdag kl. 8-9 och torsdag-fredag kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Beställ färdtjänstresa
Beställningscentralen, Finspångs kommun

0122-852 00